Aktivita 1.2
Biológia uchovávania agrobiodiverzity

Cieľ aktivity

Modernizácia technickej infraštruktúry a budovanie experimentálneho pozadia pre aplikáciu moderných vedeckých metód v štúdiu biologickej podstaty agrobiodiverzity.
Zlepšenie súčasnej metodológie a zavedenie nových metodických postupov pre  výskum biodiverzity a rozpracovanie nových spôsobov hodnotenia genetických zdrojov rastlín z hľadiska produkcie a kvality a integrovanie poznatkov zo špecifických vedných disciplín (genetika, fyziológia rastlín, ochrana rastlín, ekológia rastlín).
Posilniť výskum mechanizmov agrobiodiverzity so zameraním na genetické zdroje pre základné a funkčné potraviny, ako aj z hľadiska možného využitia na energetické účely.
Posilniť výskum funkčných vzťahov v rastlinných ekosystémoch a adaptability na klimatické extrémy, abiotické (sucho a vysokú teplotu) a biotické faktory prostredia.

Vytvoriť vedecko-výskumný priestor kompatibilný so špičkovými zahraničnými  pracoviskami, zefektívniť medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu a dosiahnuť výstupy vo forme kvalitnej publikačnej činnosti a pre rozvoj vedeckých škôl FAPZ


Zodpovedná osoba
prof. Ing. Marián. Brestič, CSc.

Odborní pracovníci
prof. RNDr. Milan. Bežo, CSc.
prof. Ing. Ľudovít. Cagáň, CSc.

prof. Ing. Ján. Jančovič, CSc.
doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.

doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
Ing. Kristína Staníková

Aktuality
eu

Kontakt
Excelentné centrum
ochrany a využívania
agrobiodiverzity

Fakulta agrobiológie
a potravinových zdrojov
SPÚ v Nitre


Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Telefón: +42137/641 5514
Fax:       +42137/7411 451
E-mail:    ecova@uniag.sk

ecova-logo
© 2009 ECOVA