Aktivita 2.1
Hodnotenie a monitorovanie
populácií genetických zdrojov zvierat

Cieľ aktivity

Zvyšovanie kvality výskumného pracoviska a podpora excelentnosti výskumu v oblasti konzervovania, ochrany, udržania a systematického využívania zvierat a obnovu a rozširovanie prírodného prostredia.

Dobudovanie a rozšírenie existujúcich kapacít pre hodnotenie biodiverzity populácií zvierat.
 
Zodpovedná osoba
prof. Ing. Ondrej Kadlečík,CSc.

Odborní pracovníci
doc. Ing. Anna Trakovická, CSc.
Ing. Radovan Kasarda, PhD.

Ing. Martina Miluchová, PhD.
Ing. Eva Hazuchová

Aktuality
eu

Kontakt
Excelentné centrum
ochrany a využívania
agrobiodiverzity

Fakulta agrobiológie
a potravinových zdrojov
SPÚ v Nitre


Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Telefón: +42137/641 5514
Fax:       +42137/7411 451
E-mail:    ecova@uniag.sk

ecova-logo
© 2009 ECOVA