Aktivita 1.3
Agrobiodiverzita rastlín
v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve

Cieľ aktivity

Modernizácia technickej infraštruktúry pre vykonávanie exaktných agrobiologických výskumných aktivít na úrovni svetového štandardu.

Vývoj a overovanie udržateľných systémov na ornej pôde, so zaradením genetických zdrojov netradičných plodín a ich  zhodnotenie pre výživu obyvateľstva.

Zavedenie nových metodických postupov analýzy biologicky aktívnych látok a antinutrientov (fenolických látok, silíc v drogách rastlinného pôvodu, vitamínov  rozpustných vo vode a v tukoch, antioxidantov, fenolových kyselín) v genetických zdrojoch rastlín.

Zavedenie a rozpracovanie metód stanovenia makroživín, mikroživín, ťažkých kovov v genetických zdrojoch rastlin a v životnom prostredí.

Overovanie nutričného zloženia potravín, obsahu základných a ochranných živín, možnosti ich využitia pri modelovaní výživy a zaradení do racionálneho stravovania.
 
Zodpovedná osoba
prof. Ing. Magdaléna Lacko- Bartošová, CSc.

Odborní pracovníci

prof. Ing. Otto Ložek, CSc.
prof. Ing. Ivan Turianitsa, DrSc.
MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Ing. Ľubomír Kobida, CSc.
Ing. Katarína Fatrcová-Šramková, PhD.
Ing. Petra Kubicová


Aktuality
eu

Kontakt
Excelentné centrum
ochrany a využívania
agrobiodiverzity

Fakulta agrobiológie
a potravinových zdrojov
SPÚ v Nitre


Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Telefón: +42137/641 5514
Fax:       +42137/7411 451
E-mail:    ecova@uniag.sk

ecova-logo
© 2009 ECOVA