Excelentné centrum podporuje zvyšovania kvality excelentného výskumu a sietí excelentných pracovísk vo výskume z oblasti trvalo udržateľného využívania a ochrany agrobiodiverzity so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti. 
Operačný programStrategický charakter centra priamo napĺňa globálny cieľ operačného programu Výskum a vývoj a vychádza z neho. Nákupom výskumnej technológie do centra excelentnosti zameraného na ochranu a využívanie agrobiodiverzity na FAPZ SPU v Nitre sa zmodernizuje technologické zabezpečenievýskumu a tým sa zefektívni samotný systém výskumných projektov.           Projektovým zámerom sa podporí zapájanie centra do domácich a medzinárodných výskumných projektov.
 Centrum excelentnosti
zabezpečuje zvýšenie konkurencieschopnosti slovenského výskumu v medzinárodnom meradle a poskytnutím výskumných priestorov pre študentov a pedagógov žiadateľa sa zlepšia vzdelávacie podmienky na vysokej škole.

         Centrum podporí excelentný výskumu pre uchovanie a využívanie agrobiodiverzity s cieľom realizácie potravinovej bezpečnosti a produkcie ekopotravín. Zvýšením kvality pracoviska sa podporí výskum v oblasti konzervovania, ochrany, udržania a systematického využívania zvierat a obnovu a rozširovanie prírodného prostredia.
         Podpora budovania a využívania informačných a komunikačných technológií pre jednotný výskumný a vzdelávací priestor v oblasti agrobiodiverzity a bioinformatiky predstavuje ďalší dôležitý prvok excelentého pracoviska.

Kód ITMS projektu: 26220120015

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


Aktuality
Kontakt
Excelentné centrum
ochranya využívania
agrobiodiverzity

Fakulta agrobiológie
a potravinových zdrojov
SPÚ v Nitre


Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Telefón: +42137/641 5514
Fax:       +42137/7411 451
E-mail:    ecova@uniag.sk

ecova-logo
© 2009 ECOVA