Vážené kolegyne, vážení kolegovia
dovoľujeme si Vás pozvať na informačný seminár
kolektívu riešiteľov projektu ECOVA.


Miesto konania aktivity: SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, Nitra, FAPZ, KGŠR, AA41
Dátum konania aktivity: 06. 10. 2010
Trvanie aktivity: 16:00–17:00 h

Program

1. Otvorenie (prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.)
2. Štrukturálne fondy EÚ (projekty ECOVA, ECOVAplus), ich význam a záväzok pre fakultu
   (prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. – dekan FAPZ SPU v Nitre)
3. Predbežná informácia o kontrole na mieste ASFEU pri MŠVVŠ SR pre projekt ECOVA
   (Ing. Zuzana Paštiaková, prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.,)
4. Príprava a návrh organizačného zabezpečenia odborného seminára  „Výsledky a prínosy       ECOVA“  (doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.)
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver


Nitra 30. september 2010

Projektový manažér Milan Bežo

Aktuality
Kontakt
Excelentné centrum
ochranya využívania
agrobiodiverzity

Fakulta agrobiológie
a potravinových zdrojov
SPÚ v Nitre


Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Telefón: +42137/641 5514
Fax:       +42137/7411 451
E-mail:    ecova@uniag.sk

ecova-logo
© 2009 ECOVA